Bib la en Kreyol > Liv Job > Chapit 41

Nòt: Klike sou nenpòt vèsè, w ap ka li vèsè sa a an 3 lang... Kreyòl, Anglais, ak Fransè. Chwazi yon lot langaj nan menu a goch la si w ta vle li Job Chapit 41 nan lot lang la...

1 Eske ou ka pran levyatan an nan zen? Eske ou ka mare lang li ak yon kòd?

2 Eske ou ka pase yon bwa wozo nan nen l'? Eske ou ka pèse machwè l' ak yon gwo zen?

3 Eske li pral mande ou: Tanpri souple, kite m' ale? Eske l'ap pale dous avè ou?

4 Eske l'ap pase kontra avè ou pou l' sèvi ou pou tout tan?

5 Eske ou ka mare l' tankou yon ti zwezo pou pitit fi ou yo ka jwe avè l'?

6 Eske moun k'ap fè lapèch yo pral fè lajan avè l'? Eske machann yo pral koupe l' an moso pou yo vann?

7 Eske ou ka pike tout po kò l' ak fwenn? Eske ou ka pèse tèt li ak yon fwenn?

8 Seye mete men ou sou li yon grenn fwa, ou p'ap janm fè sa ankò, lè w'a chonje sa l'a fè ou!

9 Depi ou wè levyatan an, ou pèdi tout kouraj ou. Ou annik wè l', ou tonbe atè.

10 Si yo leve l' nan dòmi, li move. Pa gen moun ki ka kanpe devan l'.

11 Ki moun ki ka atake l' san anyen pa rive l'? Pa gen moun sou latè ki ka fè sa.

12 Mwen pa bezwen di ou anyen sou pa t' janm li yo. Men, m'a fè ou konnen pa gen bèt ki gen fòs pase l'.

13 Pesonn pa janm rive dechire premye po li. Ni pesonn pa janm rive pèse karapas li.

14 Ki moun ki janm fòse l' louvri bouch li? Dan nan bouch li, se bagay ki pou fè moun kouri.

15 Tout do l', se yon seri gwo kal mare yonn ak lòt. Yo di kou wòch.

16 Yo kole yonn ak lòt, yo fè yon sèl. Pa gen yon ti fant nan mitan yo pou lè pase.

17 Yo sitèlman byen kole yonn ak lòt anyen pa ka separe yo.

18 Lè l' estènen, limyè fè yan-yan. Je l' klere tankou solèy lè l'ap leve.

19 Flanm dife ap soti nan bouch li. Tensèl dife ap vole soti ladan l'.

20 Lafimen ap soti nan tout twou nen l' tankou nan yon chodyè k'ap bouyi sou dife.

21 Souf li ta ka limen bwa dife. Flanm dife ap soti nan bouch li.

22 Se nan kou li tout fòs li ye. Depi moun wè l', kè yo kase.

23 Po li fè kal kal sou tout kò li. Yo kole yonn ak lòt. Yo di kou wòch.

24 Kè li di kou wòch, li pa pè anyen. Li fèm kou wòl moulen.

25 Lè li leve kanpe, ata gwonèg yo pè. Yo kouri san gad dèyè.

26 Pa gen nepe ki ka blese l'. Ni fwenn, ni lans, ni flèch pa ka fè l' anyen.

27 Pou li, nenpòt bout fè lejè kou pay, nenpòt bout asye mou tankou bannann mi.

28 Pa gen kout flèch ki pou fè l' kouri. Wòch fistibal, se boul koton pou li.

29 Yon baton fè se yon bwa mayi pou li. Li ri lè yo voye lans sou li.

30 Anba vant li graj graj tankou moso kannari kraze. Kote li pase nan labou a, li make l' tankou machin k'ap kraze boul tè nan jaden.

31 Lè l' plonje, li boulvèse fon lanmè a, se tankou dlo nan chodyè k'ap bouyi sou dife. Li fè l' bouyi tankou dlo nan veso y'ap boule odè.

32 Lè l'ap naje, li kite nan dlo a yon chemen ki klere nan solèy la. Li fè tout lanmè a kimen.

33 Pa gen bèt tankou l' sou latè. Bondye kreye l' pou l' pa janm pè anyen.

34 Li gade bèt ki pi fewòs yo nan je. Se li ki wa tout bèt sovaj yo.