Bib la en Kreyol > Liv 1 Istwa > Chapit 25

Nòt: Klike sou nenpòt vèsè, w ap ka li vèsè sa a an 3 lang... Kreyòl, Anglais, ak Fransè. Chwazi yon lot langaj nan menu a goch la si w ta vle li 1 Istwa Chapit 25 nan lot lang la...

1 Apre sa, wa David ak chèf moun Levi ki reskonsab sèvis nan Tanp lan te chwazi branch fanmi Asaf, branch fanmi Eyman ak branch fanmi Jedoutoun pou ba yo travay pa yo. Se yo ki pou bay mesaj Bondye yo, antan y'ap jwe gita, bandjo ak senbal. Men lis moun yo te chwazi yo ak travay yo chak:

2 Asaf te gen kat pitit: Zakou, Jozèf, Netama ak Acharela. Yo te sou zòd Asaf. Se li ki te konn fè konnen mesaj Bondye yo chak lè wa a mande l' pou l' fè l'.

3 Jedoutoun te gen sis pitit: Gedalya, Zeri, Izayi, Chimèy, Asabya ak Matatya. Yo te sou zòd Jedoutoun, papa yo. Se yo ki te konn fè konnen mesaj Bondye yo antan y'ap jwe gita, pou fè lwanj Bondye, pou di l' mèsi.

4 Eyman te gen katòz pitit: Boukija, Matanya, Ouzyèl, Sebwèl, Jerimòt, Ananya, Anani, Elyata, Gidalti, Womanti-Ezè, Josbekacha, Maloti, Oti ak Maziòt.

5 Bondye te bay Eyman, pwofèt wa a, katòz pitit gason sa yo ak twa pitit fi, dapre pwomès li te fè l' pou l' te ba li anpil pouvwa. Lè yo t'ap fè konnen mesaj Bondye yo, se yo ki te pou kònen twonpèt yo.

6 Se Eyman, papa yo, ki t'ap dirije yo lè y'ap chante nan sèvis y'ap fè nan Tanp Bondye a, antan y'ap jwe gita, bandjo ak senbal. Asaf, Jedoutoun ak Eyman te sou zòd wa a.

7 Sa te fè antou desankatrevenwit (288) mizisyen ki te fò nan fè mizik, ansanm ak tout lòt moun Levi parèy yo ki te aprann chante pou Seyè a.

8 288 mesye sa yo fè tiraj osò pou travay yo, tout moun sanble, piti kou gran, ni sa ki te fò, ni sa ki te fèk konmanse aprann, pwofesè kou savant. (yo te separe chak fanmi apa Sa te fè vennkat gwoup. Chak gwoup te gen douz moun.)

9 Premye a te soti pou Asaf pou Jozèf, dezyèm lan te pou Gedalya. Li menm ak frè l yo ak pitit gason l yo te douz.

10 Twazyèm lan soti pou Zakou, pitit gason l yo ak frè l yo, douz.

11 Katriyèm lan pou Izri, pitit gason l' yo ak frè l' yo, douz.

12 Senkyèm lan pou Netanya, pitit gason l yo ak frè l yo, douz.

13 Sizyèm lan pou Boukiya, pitit gason l' yo ak frè l' yo, douz.

14 Setyèm lan pou Jecharela, pitit gason l' yo ak frè l' yo, douz.

15 Wityèm lan pou Jechaya, pitit gason l' yo ak frè l' yo, douz.

16 Nevyèm lan pou Matanya, pitit gason l' yo ak frè l' yo, douz.

17 dizyèm lan pou Chimeyi, pitit gason l' yo ak frè l' yo, douz.

18 Onzyèm lan pou Azaryèl, pitit gason l' yo ak frè l' yo, douz.

19 Douzyèm lan pou Achabya, pitit gason l' yo ak frè l' yo, douz.

20 Pou trèzyèm lan, Choubayèl, pitit gason l' yo ak frè l' yo, douz.

21 Pou katòzyèm lan, Matitiya, pitit gason l' yo ak frè l' yo, douz.

22 Kenzyèm lan pou Jeremòt, pitit gason l' yo ak frè l' yo, douz.

23 Sèzyèm lan Pou Ananya, pitit gason l' yo ak frè l yo, douz.

24 Disetyèm lan pou Jozbekacha, pitit gason l' yo ak frè l' yo, douz.

25 Dizwityèm lan pou Anani, pitit gason l' yo ak frè l' yo, douz.

26 Diznevyèm lan pou Mallothi, pitit gason l yo ak frè l yo, douz.

27 Ventyèm lan pou Elyata, pitit gason l' yo ak frè l' yo, douz.

28 Venteyiyèm lan pou Oti, pitit gason l yo ak frè l yo, douz.

29 Venndezyèm lan pou Giddalti, pitit gason l' yo ak frè l' yo, douz.

30 Venntwazyèm lan pou Maazyot, pitit gason l' yo ak frè l' yo, douz.

31 Vennkatriyèm lan pou Romamtiezè, pitit gason l' yo ak frè l' yo, douz.