Newsletter

Pa kite volume stress ki nan lavi w ak stress ki genyen nan peyi Dayiti pote w ale.

"Kè kontan bay lasante. Men, lè ou kagou, w'ap deperi sou pye."

Ede moun san kondisyon, montre konpasyon ak senpati, ou pap regret sa

Lavi a gen yon jan li fè nou sonje jan li enpòtan pou ede lòt moun ak benediksyon ki vini ak li. Lè ou lonje men bay yon moun, prete yon zòrèy, oswa ofri tan ou, li kreye yon efè pozitif ki gaye byen lwen, pi lwen pase premye zak la.

W ap travay di, le pou ou pran plezi - Pifo kretyen ayisyen panse se peche si w pran plezi w nan lavi. Se vre?

Lavi a ranpli ak plizyè sezon ak tout sot de emosyon. Gen moman pou w serye epi pou kè w kontan an menm tan. Menm jan gen moman ou gen dlo nan je w, tèt ou chaje, w ap reflechi, gen tou moman tou, fok ou griyen dan w, fok ou selebre.

Nan moman pwoblem yo, le ou anvi bay vag, li enpotan pou w sonje ke Bondye gen yon plan pou ou

Vwayaj lavi a souvan ranpli ak anpil vire tounnen, kek kwa lavi a bourade ou nan fason pa ta ka atann. Nan move moman sa yo, li enpòtan pou w sonje ke Bondye gen yon plan pou ou.

Kek fwa nan lavi a fok ou re-envante tet ou, pran kek desizyon pou amelyore lavi w

Chak moman nan lavi w, fok ou fe sa yo rele an angle "a self-evaluation," fok ou poze tet ou kek kesyon:

Sispann manje Tchanpan - Bib la ankouraje nou manje bon manje

Mwen sur ke ou konnen tout manje ki bon pou sante w, men kek fwa, depann nan ki peyi w ap viv, ou oblije lage tet nou nan manje tchanpan, bagay ki plen vant ou men ki detwi sante w.

Di m kiyes ki zanmi w, m a di w kiyes ou ye. Mwen te aprann sa nan yon semine

Ou di ou vle chanje lavi w epi ou an kontak direk ak menm vye avadra yo k ap anpwazone sèvo w chak jou.

Manman m toujou di resele pi red pase vole. Se pa de sitirez k ap manje lajan bandi nan peyi a

Anpil ayisyen di w yo pap volè, yo pap kase kay moun. Men ou menm, ale volè pote ba yo, y ap manje vant deboutonnen.

Mwen vinn konprann bib la yon lot jan. Chak eksperyans ki make lavi w, ou vinn you lot moun. Eske se sa ki Kris la?

Bib la di: "Si yon moun ap viv nan Kris la, li vin yon lòt moun. Bagay lontan yo disparèt, se lòt bagay nèf ki pran plas yo koulye a."

Nan lavi, giyon ak pesekisyon vini sou tout fom. Men Bondye pi fo

Tout giyon ou jwenn sou wout ou, se menm kalite giyon sa yo tout moun jwenn sou chemen pa yo tou. Men, Bondye pi fo. Bondye p'ap kite yo nwi w yon jan ki depase sa w ka sipòte. Lè giyon lage nan bouda w, la ba ou fòs pou ou ka sipòte l, pou nou ka soti anba li.